Hesperian Health Guides

Koronavirus na sik KOVID-19


Sik Kovid-19 em i wanem samting?

Wanpela liklik jem, ol i kolim Koronavirus, we yumi no inap lukim long ai, em i save kamapim sik KOVID-19, we i ken kalap hariap tru namel long yumi planti man, meri na pikinini. KOVID-19 em i save kamapim mak bilong sik we i luk wankain olsem bikpela kus o flu, kain olsem drai kus, sotwin, skin hat, na bodi i pilim wik wantaim pen. KOVID-19 i save bagarapim moa, hap bodi we i save pulim win. Planti lain i kisim sik KOVID -19 bai inap winim sik tasol sik KOVID-19 inap kamapim narapela sik numonia, we i save stapim yu long pulim win, na dispela i ken kilim yu dai.

Koronavirus i save kalap olsem wanem?

a woman coughing into her hand while another woman sits nearby

Koronavirus i save go insait long sampela hap bodi blong yumi – olsem long ai, nus o maus. Sapos wanpela i gat dispela sik, na em i kus, Koronavirus bai flai antap long ol narapela lain husat i stap klostu, na tu pundaun antap long ol samting olsem tebol o banis (o handel blong dua o tap samting). Husat lain i kam bihain, na tasim dispela hap banis o tebol long han blong ol, na tasim gen maus, nus o ai, ol inap kisim dispela sik. Ol bai pilim sik faivpela (5) dei bihain long Koronavirus i kisim ol. Tasol, Koronavirus inap stap long bodi 2-14 dei bifo yu inap luksave olsem yu gat dispela sik. Sampela lain husat i gat Koronavirus pinis, bodi bilong ol i no save soimaut sampela mak bilong sik KOVID, na ol i no save olsem ol i gat dispela sik, tasol, ol inap yet long givim Koronavirus long ol narapela. Koronavirus em i ken stap laif long ol banis, tebol na dua o ol narapela samting inap tripela dei. Sik KOVID-19 em i ken kalap hariap tru namel long lain husat i save bung long wanpela hap na stap klostu, klostu long ol yet.

Koronavirus inap kalap long husat?

Kainkain lain inap kisim Koronavirus. Sapos yu kisim sik KOVID-19, na yu winim na kamap helti gen, ol saveman i no klia yet olsem yu nap kisim dispela sik gen nambatu taim, o nogat. Ol manmeri husat i winim 45 yia na moa, na ol lapun husat i gat pinis sampela narapela sik, olsem sotwin o sik we i daunim pinis bodi sistem blong paitim sik (imun sistem), ol i gat bikpela sans moa long kisim sik KOVID-19. Na tu sik KOVID-19 bai bagarapim dispela sik lain ol moa long ol helti lain.

Wei blong stapim sik long kalap

Nau yet, i nogat wanpela sut o marasin long banisim yumi long Koronavirus. Ol antibiotik o ol marasin blong ples i no inap kilim Koronavirus. Wanpela rot tasol long stapim, yu mas long stap longwei long ol narapela lain na yu mas olgeta taim yusim wara na sop long wasim gut han bilong yu, na long klinim gut ol tebol, banis na narapela samting we planti lain save holim o tasim.

 • Wasim han olgeta taim wantaim sop na wara o klinim han gut long dispela marasin ol i kolim senitaisa.
  • Wasim han strong tru, inap 20 seken olgeta, olsem - ananit long pinganil, antap, ananit na long wanwan pinga na i go antap long join bilong han.
  • Sapos yu go ausait na raun yu mas wasim han gut taim yu kam bek long haus, bihain long taim yu yusim toilet, bifo yu kaikai, na bihain long taim yu kus, or rausim kus long nus.
  • Tambu long tasim pes, nus, ai sapos yu no wasim han gut pastaim.
 • Yusim blis (bleach) o Isopropyl alkohol long klinim gut ol dua handel, banis, tebol we jem Koronavirus inap stap.
  • Kemikol Alkohol: 70% strong Isopropyl alcohol inap kilim jem Koronavirus hariap. Yu ken yusim long klinim ol tebol, dua hendel o narapela samting yumi save holim. Sapos strong bilong kemikol alkohol em i ova long 70%, em bai no inap wok, na yu mas miksim pastaim olsem 1 kap wara wantaim 2 kap kemikol alkohol. Klinim ol samting pastaim wantaim sop na wara, na bihain klinim wantaim kemikol alkohol, na larim win i mekim ples drai.
  • Blis (Bleach) we yumi save baim long stua, em i olsem 5% solution. Long klinim wanpela bikpela eria olsem plua, yu ken miksim wantiam kol wara olsem - 2pela kap blis long wanpela 5 galen baket wara. (500ml blis long 20 lita wara). Sapos yu nidim liklik tasol, miksim 3pela tebolspun blis wantaim 4pela kap wara (50ml blis long 1pela lita wara). Noken miksim blis wantaim hatwara, bikos em bai no inap wok. Klinim ol samting pastaim wantaim sop na wara, na bihain klinim wantaim blis wara, na larim win i mekim ples drai.
 • Yusim disinfektan (olsem Pine o Clean) long wasim ol samting yu save tasim o holim oltaim.
 • Wasim klos wantaim londri sop na draim gut long bikpela san. I moa gut yu yusim hat wara.


 • Wei bilong yusim mask long protektim yu yet. Sapos yu lukautim wanpela i gat sik KOVID-19, werim mask. (N95 mask i winim mask ol dokta i save yusim). Taim yu yusim mask yu mas:
  • Klinim han gut pastaim wantaim sop na wara bifo yu werim mask long karamapim maus na nus. Mask i mas pas gut long nus, pes bilong yu.
  • Taim yu werim mask, tambu long tasim long han na yu mas senisim mask sapos em i kamap wet.
  • Taim yu laik rausim mask, holim tasol elastik rop bihain ong iau na rausim. Tambu long holim mask long han. Troimoi mask long rabis bin i gat lid na wasim gut han gen.
  • No ken yusim sem mask gen. Sapos yu mas yusim sem mask gen, taim yu rausim, karamapim long wanpela pepa bek, na yusim niupela, na senisim mask na storim gen olsem wan wan taim. Bihain long 5pela dei yu inap yusim gen dispela sem mask yu bin yusim 5pela dei bifo.
  • I no gutpela long pasim hap laplap long maus taim yu lukautim sik manmeri, bikos em i isi long laplap long kamap wet. Em i isi long Koronavirus long pas wantaim wet laplap na infektim yu.
 • Werim mask long protektim narapela. Yu no inap save husat i gat Koronavirus, olsem, sapos yu go ausait long pablik ples, em i gutpela sapos yu werim mask. Sapos olgeta i werim mask na raun, dispela bai inap stapim wanpela long givim Koronavirus long narapela. Yumi nogat yet sut o marasin long stapim Koronavirus olsem sapos olgeta i werim mask em i nap banisim yumi olgeta. Tasol yu mas wasim han yet wantaim sop oltaim, na stap longwei long yumi yet bikos yu werim mask long protektim narapela, na yu yet nogat.
 • Was gut long helt blong yu yet. Sapos yu pilim drai kus, sotwin, pen long bros, o skinhat (fiva), yu mas go lukim ol lain long helt senta, na kisim advais or helpim. Nambawan bikpela hevi sik KOVID-19 i ken givim em draipela sotwin, we yu bai nidim oxygen na masin (ventileita) we em inap helpim yu long pulim win na stap laif. Dispela kain masin i save stap long ol bikpela haus sik tasol.


This page was updated:30 Me 2020