Hesperian Health Guides

Koronavirus na sik KOVID-19


Sik KOVID-19 em i wanem samting?

Wanpela liklik jem, ol i kolim Koronavirus, we yumi no inap lukim long ai, em i save kamapim sik KOVID-19, na em i ken kalap hariap tru long namel long yumi ol man, meri na pikinini. KOVID-19 em i save kamapim ol mak blong sik we i luk wankain olsem bikpela kus o flu - kain olsem drai kus, sotwin, skin hat, na bodi i pilim wik na pen wantaim. KOVID-19 i save bagarapim moa, hap blong bodi we yumi save pulim win. Planti lain husat i kisim sik KOVID -19 bai inap winim sik, tasol sik KOVID-19 inap kamapim ol narapela sik numonia, we i save stapim yu long pulim win, na dispela i ken kilim yu dai.

Koronavirus i save kalap olsem wanem?

a woman coughing into her hand while another woman sits nearby

Koronavirus em i save go insait long sampela hap bodi blong yumi – olsem long ai, nus o maus blong yumi. Sapos wanpela i gat sik Kovid-19 pinis, na em i kus, jem Koronavirus bai flai antap long yu na antap long ol samting klostu, olsem tebol o banis (o handel blong dua o tap samting). Sapos yu tasim dispela hap banis o tebol long han blong ol, na tasim gen maus, nus o ai blong yu, yu inap kisim dispela sik. Ol lain i kisim pinis Koronavirus bai stat long pilim sik, long samting olsem faivpela (5) dei bihain long jem Koronavirus i kisim ol. Tasol, sampela taim, Koronavirus inap stap hait long bodi blong yu 2-14 dei, bifo yu inap luksave olsem Koronavirus is stap pinis. Sampela lain manmeri, husat i gat pinis Koronavirus long bodi bilong ol, na moa yet ol pikinini, ol i no save soimaut tumas ol sain o mak bilong sik KOVID, olsem na ol bai no inap save olsem ol i gat pinis dispela sik KOVID, tasol, ol inap yet long givim Koronavirus i go long ol narapela. Sik KOVID-19 em i ken kalap hariap tru namel long ol lain husat i save bung long wanpela hap na stap klostu, klostu long ol yet. Na jem Koronavirus em i ken stap laif antap long ol tebol na dua o ol narapela samting inap tripela dei.

Koronavirus inap kalap long husat?

Corona virus social distance mask.png
6 fit
2 mita
longwei long narapela.
Pasin blong stap longwei long narapela, na werim mask bai helpim yu long stap seif. Sapos olgeta i werim mask, na stap longwei, em bai katim daun namba long ol lain I kisim sik KOVID-19.

Kainkain lain inap kisim Koronavirus. Sapos yu kisim sik KOVID-19, na yu winim sik na kamap helti gen, ol saveman i no klia yet olsem yu nap kisim dispela sik gen nambatu taim, o nogat. Ol manmeri husat i winim pinis 45 yia na go antap, na ol lapun husat i gat pinis sampela narapela sik, olsem sotwin, sik diabetes, hevi long lewa o sik we i daunim pinis bodi sistem blong paitim sik (imun sistem), ol i gat bikpela sans moa long kisim sik KOVID-19. Na tu sik KOVID-19 bai bagarapim ol dispela lapun na sik lain ol moa long ol yangpela or ol helti lain.

Wei blong stapim sik long kalap

Nau yet, i nogat wanpela sut o marasin long banisim yumi long Koronavirus. Ol antibiotik o ol marasin blong ples, o ol kain hebs marasin nabaut, i no inap long kilim Koronavirus. Olsem, na wei blong stapim sik Kovid-19 em i olsem: yu mas long stap longwei long ol narapela lain; yu mas werim pes mask long olgeta taim yu raun ausait long haus blong yu; yu mas olgeta taim wasim gut han bilong yu wantaim wara na sop, na yu mas klinim gut ol tebol, banis na narapela samting we planti lain save holim o tasim. Mipela olgeta mas bihainim ol dispela pasin inap long taim ol saveman inap painim wanpela marasin long banisim yumi long Koranavirus. Nau yet dispela ol rot tasol inap long helpim yumi long stapim jem Koronavirus long raun insait long Komuniti.

 • Werim pes mask: Werim mask taim yustap long ol pabik ples, em bai helpim yu long stap seif. Mask blong stua o mask yu samapim, i mas stap klin, drai, na karamapim gut maus na nus bilong yu. Yu noken tasim o holim taim mask yu werim. Tingim gut gen, bikos sampela lain i gat pinis Koronavirus tasol ol i no save pilim or soim sampela sain o mak blong sik KOVID-19. Olsem, taim yumi olgeta werim mask yumi save protektim wanpela na narapela. Werim pes mask em i ken pilim hat or pani liklik, tasol yumi ken lainim na get yus long werim, wankain olsem ol nes na dokta i save werim oltaim. Werim mask bai kipim yumi na ol femili blong yumi seif.
 • Olgeta taim yu mas stap longwei long yumi yet, olsem 2 mita samting - taim yu raun ausait long haus na femili blong yu yet.
 • Wasim han olgeta taim wantaim sop na wara o klinim han gut long dispela marasin ol i kolim senitaisa
  • Wasim han strong tru, inap long 20 seken olgeta, na karamapim han olgeta long sop - antap na ananit long wanwan pinganil, na namel na long wanwan pinga na i go antap inap long join bilong han.
  • Sapos yu go ausait na raun yu mas wasim han gut taim yu kam bek long haus, bihain long taim yu yusim toilet, bifo yu kaikai, na bihain long taim yu kus, or rausim kus long nus. Tambu long tasim pes, nus, na ai bilong yu sapos yu no bin wasim han gut pastaim.
 • Yusim blis (bleach) o Isopropyl alkohol long klinim gut ol dua handel, banis, tebol we jem Koronavirus inap stap.
  • Kemikol Alkohol: 70% strong Isopropyl alcohol inap kilim jem Koronavirus hariap. Yu ken yusim long klinim ol tebol, dua handel o narapela samting yumi save tasim o holim. Sapos strong bilong kemikol em i olsem 60-70 em i % alkohol, em bai no inap wok gut. Sapos em i strong, olsem 100% alcohol, yu mas miksim pastaim olsem 1 kap wara wantaim tupela (2) kap kemikol alkohol. Klinim gut ol samting pastaim, wantaim sop na wara, na bihain klinim wantaim kemikol alkohol, na larim win i mekim drai.
  • Blis: Blis (Bleach) we yumi save baim long stua, em i olsem 5% solution. Long klinim wanpela bikpela hap olsem plua, yu ken miksim wantaim kol wara olsem - 2pela kap blis long wanpela 5pela galen baket wara. (500ml blis long 20 lita wara). Sapos yu nidim liklik tasol, miksim 3pela tebolspun blis wantaim 4pela kap wara (50ml blis long 1pela lita wara) Noken miksim blis wantaim hatwara, bikos em bai no inap wok. Klinim ol samting pastaim, wantaim sop na wara, na bihain klinim wantaim blis wara, na larim win i mekim drai.
 • Yusim disinfektan (olsem Pine o Clean) long wasim ol samting yu save holim na tasim oltaim.
 • Wasim gut klos wantaim ol pes mask long londri sop na draim gut long bikpela san. I moa gut long yusim hat wara. Sapos yu wasim klos long han, yusim planti sop. Wasim gut ol samting, na draim gut long bikpela san.
 • Werim mask taim yu save lukautim ol sik manmeri, sapos i gat sans olsem ol i gat pinis Koronavirus. N95 mask i winim mask ol dokta i save yusim. Yusim wanpela mask we i no gat ‘valve’ long sait. Sapos yu werim mask we ol bin samapim long laplap, em i mas gat 2 or 3 ‘layer’ laplap. Streitpela wei long werim mask, em i mas biahinim ol lo olsem:
  • Klinim gut han blong yu wantaim sop na wara pastaim, bifo yu werim mask. Sekim gut mask olsem em inap long karamapim gut maus na nus blong yu na tu, em i nogat spes we jem inap go insait.
  • Taim yu werim pinis mask, tambu tru long tasim long han. Yu mas senisim mask sapos em i kamap wet.
  • Taim yu laik rausim mask, holim tasol elastik rop bihain long iau na rausim. Tambu long holim mask yet. Sapos yu laik troimoi mask, yu mas putim gut long rabis bin i gat lid long karamapim, na bihain wasim gut han gen.
  • Em i gutplela moa olsem yu no yusim sem mask gen. Sapos yu mas yusim N95 respirata mask gen, taim yu rausim yu mas karamapim long wanpela pepa bek, na yusim niupela. Yu nap yusim, rausim na senisim na storim gut gen ol mask long wan wan dei sapos yu gat 5pela mask o moa. Bihain long 5pela dei yu inap yusim gen, dispela mask we yu bin yusim 5pela dei bifo.
 • Lukautim gut helt blong yu yet. Sapos yu pilim drai kus, sotwin, pen long bros, o skinhat (fiva), yu mas go lukim ol lain long helt senta, na kisim advais or helpim. Nambawan bikpela hevi sik KOVID-19 i ken givim em bikpela sotwin, we yu bai nidim oxygen na masin (ventileita) long helpim yu long pulim win na stap laif. Dispela kain masin i save stap long ol bikpela haus sik tasol.This page was updated:17 Sep 2020